Trần Quốc Thịnh

Trần Quốc Thịnh

January 20, 1967 – September 6, 2018

Chương Trình Tang Lễ (Visitation & Memorial Services)

Nghi Thức Phát Tang và Thăm Viếng

Date:  Monday September 10, 2018

Time:  10:00AM – 8:00PM

Place:  Heaven’s Gate Funeral Home Chapel

Thánh Lễ An Táng

Date: Tuesday Sept 11, 2018

Time: 10:00 AM

Place:  Christ Cathedral Parish – Nhà Thờ Tam Biên

13280 Chapman Ave, Garden Grove, CA 92840.

AN TÁNG

Burial will take place following funeral mass @ Westminster Memorial Park: 14801 Beach Blvd, Westminster, CA 92683