February 2, 1928 – September 23, 2018

Chương Trình Tang Lễ (Visitation & Memorial Services)

Phát tang và Thăm Viếng

Date:  Friday 9/28/, 2018

Time:  4:00PM – 8:00PM

Place:  Heaven’s Gate Funeral Home Chapel

Thánh Lễ An Táng

Date: September 29, 2018

Time: 12:00 PM– 1:00PM

Place:  Nativity Church; 3743 Tyler Ave, El Monte, CA 91731